W witrynie sohocredit.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
Obsługa klienta
+48 222 668 302

Dział płatności
+48 222 668 304
E-mail
info@sohocredit.pl
Czat
Kliknij, aby porozmawiać z konsultantem

Warunki umowy

UMOWA

Pożyczki Soho Credit nr................
 

zawarta w Warszawie w dniu ………………. pomiędzy:

 

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000439376, NIP: 5252542660, o kapitale zakładowym w wysokości 316 000 zł, zwaną dalej: Pożyczkodawcą

a

Panem/Panią..... zamieszkałym(-ą) ....., legitymującym(-ą) się dowodem osobistym ....., PESEL: ....., zwanym(-ą) dalej: Pożyczkobiorcą

Wszelkie pojęcia występujące w niniejszej Umowie z wielkiej litery zostały zdefiniowane w Regulaminie Udzielania Pożyczek SohoCredit, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki za pośrednictwem strony internetowej www.sohocredit.pl, w sposób i na zasadach określonych w Umowie, z uwzględnieniem Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Warunki dotyczące zarejestrowania się Wnioskodawcy na Profilu Klienta, reguły składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz sposób składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w Regulaminie.

§ 2. Warunki Udzielenia Pożyczki

1. W ramach Umowy Pożyczka może zostać udzielona osobie: 
a) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych,
b) będącej konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, , tj. będącej osoba fizyczną ubiegającą się o zawarcie Umowy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
c) będącej obywatelem polskim i posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
d) która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ma ukończone lat dwadzieścia a nie ukończyła jeszcze lat siedemdziesięciu sześciu,
e) posiadającej aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy,
f) posiadającej zdolność do spłaty zobowiązań powstałych w wyniku zaciągnięcia Pożyczki,
g) która uzyskała pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji otrzymanych od Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy ,z Biur Informacji Gospodarczej oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy,
h) spełniającej inne warunki określone w Umowie. 
§ 3. Kwota Pożyczki i warunki spłaty


1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy Pożyczki w kwocie nie niższej niż 100 zł (limit dolny) i nie wyższej niż 4000 zł (limit górny), na okres 30 dni.
2. Pożyczkobiorca obowiązany jest uiścić na rzecz Pożyczkodawcy Prowizję w wysokości i terminie wskazanym w Indywidualnie Uzgodnionych Warunkach Pożyczki, wskazanych w §4 niniejszej Umowy.
3. Pożyczkobiorcy może być udzielona jednocześnie nie więcej niż jedna Pożyczka.
4. Każda kolejna Pożyczka może zostać udzielona jedynie po uregulowaniu należności dotyczących poprzedniej Pożyczki.
5. Spłata Całkowitej Kwoty do Spłaty wraz z wszystkimi należnościami, następuje w Terminie Spłaty Pożyczki w walucie polskiej na jedno z poniższych Rachunków Bankowych Pożyczkodawcy:
PKO BP: 06 1020 1013 0000 0102 0273 6791
Santander: 57 1090 1694 0000 0001 2016 0602
Alior Bank: 67 2490 0005 0000 4530 3933 2667
Millenium Bank: 82 1160 2202 0000 0002 2881 6993
PEKAO SA: 10 1240 6218 1111 0010 4848 2469
mBank: 69 1140 1977 0000 5989 3200 1001
6. W tytule przelewu Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać numer Pożyczki nadany przez Pożyczkodawcę.
7. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie przelewu pozwalające na jego identyfikację (np. oznaczenia numeru Pożyczki) oraz celu dokonanej wpłaty (np. spłata pożyczki nr …). W razie niemożności zidentyfikowania przelewu, Pożyczkodawca dokona wszelkich starań w celu ustalenia danych umożliwiających zidentyfikowanie przelewu.
8. Po całkowitej spłacie Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca dokona rozliczenia Pożyczki w terminie 14 dni od dnia całkowitej spłaty Pożyczki.
9. Otrzymywane środki pieniężne będą zaliczane według następującej kolejności: koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, jeśli takie powstały zgodnie z Umową; Odsetki za opóźnienie, jeśli takie powstały zgodnie z Umową, Odsetki kapitałowe, Prowizja; kwota Pożyczki.
 

§ 4. Indywidualnie Uzgodnione Warunki Pożyczki
 

Pożyczka zostaje udzielona Pożyczkobiorcy na następujących warunkach (Indywidualnie Uzgodnione Warunki Pożyczki): 

 

1

Całkowita Kwota Pożyczki

[...] zł

2

Okres Trwania Pożyczki

[...] dni

3

Termin Spłaty Pożyczki

[...] 

4

Odsetki kapitałowe (roczna stopa procentowa)

[...] zł (...%)

5

Prowizja

[...] zł

6

Całkowity Koszt Pożyczki

[...] zł

7

Całkowita Kwota do Spłaty

[...] zł

8

RRSO

[...] %

 

§ 5. Wcześniejsza spłata Pożyczki

1. Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki. 
2. W przypadku spłaty Pożyczki w całości przed Terminem Spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono Okres Trwania Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą. 
3. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 
 
§ 6. Obowiązki Stron
1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany: :
a) do dokonania terminowej spłaty Pożyczki;
b) do aktualizowania na bieżąco danych przekazanych Pożyczkodawcy, w tym niezwłocznego informowania o zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji i/lub adresu zameldowania, zmianie numeru konta bankowego, numeru telefonu oraz innych danych przekazanych Pożyczkodawcy.
c) do przekazywania tylko prawdziwych informacji w ramach procesu weryfikacji Pożyczkobiorcy;
d) do przestrzegania warunków Umowy;
2. Pożyczkodawca jest zobowiązany do wydania Kwoty Pożyczki w wysokości i na warunkach uzgodnionych w Umowie i do przestrzegania warunków Umowy.
3. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Pożyczkobiorcę wskutek uchybienia obowiązków określonych w § 6 ust. 1 pkt b) i c).
§ 7. Brak spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki

1. W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć Odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (11,2% wartość na dzień 29.05.2020 r.) oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.2. Na czynności windykacyjne oraz upominawcze składają się: upomnienia wysyłane poprzez wiadomości sms, upomnienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemne wezwania do zapłaty wysyłane listem poleconym oraz ewentualnie upomnienia telefoniczne.
3. Pożyczkodawca może powierzyć wykonywanie czynności upominawczych i windykacyjnych podmiotom trzecim.
4. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona spłaty wszystkich należności w Terminie Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca może dochodzić spłaty Pożyczki wraz z wszystkimi innymi wymagalnymi należnościami na drodze postępowania sądowego. Na podstawie prawomocnego wyroku zasądzającego kwotę Pożyczki wraz z innymi wymagalnymi należnościami, Pożyczkobiorca może być obciążony kosztami procesu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dokonanie przez Pożyczkodawcę cesji niespłaconych przez niego kwot Pożyczki, przysługujących Pożyczkodawcy na inny podmiot. Pożyczkobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy.6. . Nieterminowa spłata Pożyczki może skutkować odmową udzielenia dalszych Pożyczek. W przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczych.
 
§ 8. Odstąpienie od Umowy


1. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu wypłaconej kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami kapitałowymi za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki w wysokości …… dziennie na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu.
4. Kwota Odsetek kapitałowych, o których mowa w punkcie poprzedzającym (wskazana w Umowie zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy), została podana z dokładnością (zaokrąglona) do dwóch miejsc po przecinku. W związku z tym łączna kwota Odsetek kapitałowych, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić wraz z kwotą Pożyczki w przypadku odstąpienia od Umowy, może nieznacznie różnić się od łącznej kwoty Odsetek kapitałowych, wskazanej w Indywidualnie Uzgodnionych Warunków Umowy, w odniesieniu do okresu odpowiadającemu okresowi, na który została udzielona Pożyczka.
5. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży, pod adresem Pożyczkodawcy, oświadczenie o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu również drogą elektroniczną. Ciężar udowodnienia wysłania oświadczenia o odstąpieniu w terminie spoczywa na Pożyczkobiorcy.
6. W przypadku niezwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami kapitałowymi w terminie 30 dni od dnia złożenia Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu, od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia spłaty Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo naliczać Odsetki za opóźnienie oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.
 

 

§ 9. Rozwiązanie Umowy
 

1. Pożyczkodawca może na trwałym nośniku rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) nieterminowej spłaty Pożyczki wraz z wymagalnymi należnościami,
b) podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych informacji i danych niezbędnych do jego właściwej weryfikacji i oceny zdolności kredytowej,
c) negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
2. Rozwiązanie Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie wpływa na obowiązek spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy istniejących w chwili dokonania rozwiązania.
3. Umowa wygasa, jeżeli przed wypłatą Kwoty Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca zmarł.

§ 10. Informacje Poufne

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i z zachowaniem należytej staranności hasła użytkownika do swojego Profilu Klienta. Pożyczkobiorca ponosi odpowiedzialność w pełnej kwocie za wszelkie transakcje dokonane przy użyciu informacji poufnych, w szczególności kombinacji nazwy użytkownika i hasła do swojego Profilu Klienta, wykonane przez osoby trzecie wskutek zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku.
2. Pożyczkodawca nie jest odpowiedzialny za żadną potencjalną stratę Pożyczkobiorcy, utracone korzyści oraz inne konsekwencje wynikłe z ujawnienia informacji poufnych przez Pożyczkobiorcę osobom trzecim.
§ 11. Zmiana Umowy

1. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków Umowy oraz wprowadzenia zmian w treści Regulaminu i załączników do Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy w zakresie czynności związanych z Umową, z których wynika obowiązek zmiany warunków Umowy,
b) zmiany sposobu lub formy świadczenia usług przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy, o ile zmiany te zapewniają należyte wykonanie Umowy i których wprowadzenie okaże się konieczne do sprawnego funkcjonowania obowiązujących u Pożyczkodawcy rozwiązań technicznych, technologicznych oraz w systemie informatycznym,
c) w celu wykonania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy lub instytucje państwowe, w szczególności organy właściwe w sprawach ochrony praw konsumentów, z których wynika dla Pożyczkodawcy obowiązek zmiany Umowy, przy czym zmiany wprowadzone zostaną jedynie z niezbędnym zakresie i będą w pełni odzwierciedlać wprowadzone zalecenia, rekomendacje lub decyzje.
2. Pożyczkodawca wskaże każdorazowo Pożyczkobiorcy drogą elektroniczną proponowane zmiany (wraz z nowym tekstem Umowy) oraz powiadomi o dacie wejścia w życie zmian, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie Pożyczkodawca na trwałym nośniku prześle Pożyczkobiorcy zmienioną Umowę. Zmiany w Umowie wchodzą w życie, jeśli Pożyczkobiorca przed wejściem w życie zmian nie wypowie Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. Jeżeli wprowadzona przez Pożyczkodawcę modyfikacja do Umowy będzie wiązała się ze zmianą jakichkolwiek prowizji, bądź opłat przyjętych w Umowie, wartość tych prowizji i opłat ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu po zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwiększenie lub zmniejszenie opłat nastąpi o wartość, o jaką uległy zmianie wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest zmiana.
4. Za zmianę Umowy nie uważa się takich jej modyfikacji, które mają na celu poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, jeżeli modyfikacje te nie wpływają na prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy, a także modyfikacji polegających jedynie na zmianie danych teleadresowych bądź rejestrowych Pożyczkodawcy oraz danych osobowych bądź korespondencyjnych Pożyczkobiorcy.
5. Zmiany postanowień Umowy, Regulaminu lub załączników do Umowy nie wpływają na warunki Pożyczki udzielonej przed datą wejścia w życie ww. zmian.
 
§ 12. Postanowienia końcowe

1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki wraz z wszystkimi kosztami należnymi Pożyczkodawcy na podstawie Umowy.
2. Strony zgadzają się, by ich dalsze kontakty związane z przekazywaniem informacji i składania oświadczeń związanych z Umową, w szczególności procesem udzielania Pożyczek, odbywały się podczas rozmowy telefonicznej i/lub za pomocą wiadomości tekstowych, wysyłanych na telefon komórkowy („SMS”) i/lub poczty elektronicznej („e-mail”), zgodnie z procedurą określoną w Umowie, z wyłączeniem informacji lub oświadczeń, których przekazanie wymaga na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa formy pisemnej.
3. Oświadczenia woli składane w sposób opisany powyżej będą traktowane jako wywierające skutki prawne.
4. Załączniki nr 1 i 2  do Umowy stanowią integralną jej część:
a) Załącznik nr 1 Regulamin Udzielania Pożyczek,
b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy,
5. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego nieprawdziwych informacji i danych, wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości Pożyczkobiorcy lub wpływających na ocenę zdolności kredytowej, w szczególności skutkujących niekorzystnym rozporządzeniem mieniem Pożyczkodawcy, może powodować odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.
6. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy bądź ich część zostaną uznane za wadliwe lub nieważne, pozostałe postanowienia tej Umowy pozostają w mocy, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
7. Organem właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze zm.) jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Powództwo o ustalenie istnienia Umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, oraz o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy można także wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.
9. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
10. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Pożyczkodawca            Pożyczkobiorca

...............................        .................................

 

 

Załącznik 1
do Umowy Pożyczki Soho Credit nr...............:
REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki dotyczące rejestracji na Profilu Klienta na stronie www.sohocredit.pl, reguły składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz sposób składania i rozpatrywania reklamacji.
1.2. Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi zawarta między Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą Umowa Pożyczki Soho Credit.

2. Definicje

2.1. Użyte w Umowie i Regulaminie niżej wymienione wyrażenia, oznaczają:
Biura Informacji Gospodarczej – a) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., b) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., c) Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., d) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.);
Całkowity Koszt Pożyczki – wszystkie koszty, jakie Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z udzieloną Pożyczką,
Całkowita Kwota Pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy,
Całkowita Kwota do Spłaty – suma kwoty udzielonej Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki,
Formularz informacyjny – formularz określony w art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2012 r. poz. 1193), przekazywany przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy i zawierający dane, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ww. ustawy,
Indywidualnie Uzgodnione Warunki Pożyczki – wyszczególnione warunki Pożyczki obejmujące: kwotę Pożyczki, wysokość Prowizji, Odsetki kapitałowe, Okres Trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki, Całkowitą Kwotę do Spłaty oraz RRSO; Indywidualnie Uzgodnione Warunki Pożyczki zawarte są w Umowie,
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze. zm.),
Odsetki kapitałowe - oznaczają odsetki naliczane od kwoty Pożyczki w trakcie trwania Umowy, które w całym Okresie Trwania Pożyczki nie mogą być wyższe niż wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Wartość wyliczonych Odsetek kapitałowych jest określona w Indywidualnie Uzgodnionych Warunkach Pożyczki. W przypadku gdy Odsetki kapitałowe będą przewyższać odsetki maksymalne, Odsetki kapitałowe zostaną automatycznie zmniejszone do aktualnej wysokości odsetek maksymalnych. W razie późniejszego podwyższenia odsetek maksymalnych, Odsetki kapitałowe zostaną automatycznie dostosowane do odsetek maksymalnych, niemniej jednak w całym Okresie Trwania Pożyczki, Odsetki kapitałowe nie przewyższą stopy procentowej wskazanej w Umowie. 
Odsetki za opóźnienie - odsetki maksymalne za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, należne Pożyczkodawcy w przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. Stopa procentowa odsetek maksymalnych za opóźnienie aktualna na dzień zawarcia Umowy wynosi 11,2%. Odsetki za opóźnienie zostaną automatycznie dostosowane (zmniejszone lub zwiększone) do wysokości aktualnych odsetek maksymalnych za opóźnienie.
Okres Trwania Pożyczki – okres, na jaki została udzielona Pożyczka,
Opłata rejestracyjna – jednorazowa opłata w wysokości 0,01 zł, którą Wnioskodawca zobowiązany jest przelać ze swojego rachunku bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy przed zawarciem pierwszej Umowy, celem rejestracji Profilu Klienta oraz weryfikacji jego danych osobowych,
Opłata weryfikacyjna – jednorazowa opłata w wysokości 0,01 zł, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest przelać ze swojego rachunku bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy w przypadku zmiany podanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail lub zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być wypłacona Pożyczka.
Pożyczka – środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy w wysokości określonej w Indywidualnie Uzgodnionych Warunkach Pożyczki,
Pożyczkobiorca - osobę fizyczną, będącą stroną Umowy, której Pożyczkodawca udziela Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie,
Pożyczkodawca - Rapid Finance Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000439376, NIP: 5252542660, o kapitale zakładowym w wysokości 316.000,00 zł,
Profil Klienta – konto założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy,
Prowizja – prowizja należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu zawarcia Umowy i udzielenia Pożyczki, w wysokości określonej w Indywidualnie Uzgodnionych Warunkach Pożyczki,
Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy - którykolwiek z rachunków bankowych Pożyczkodawcy, wskazany w Umowie i na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy,
Regulamin – niniejszy Regulamin Udzielania Pożyczek Soho Credit,
RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest to Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, obliczona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy oraz założeniami w nim przedstawionymi
Strona Internetowa Pożyczkodawcy – www.sohocredit.pl,
Umowa – Umowę Pożyczki Soho Credit zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udziela na wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczki, na warunkach określonych w Umowie,
Ustawa - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 26 września 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1497)

Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, Profilu Klienta lub telefonicznie w celu udzielenia Pożyczki,
Wnioskodawca – osobę, która złożyła Wniosek o Udzielenie Pożyczkę,
Termin Spłaty Pożyczki – dzień, w którym Pożyczkobiorca obowiązany jest dokonać spłaty Pożyczki wraz z wszelkimi należnościami przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową.

3. Rejestracja Wnioskodawcy

3.1. Złożenie pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki wymaga rejestracji Wnioskodawcy na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy celem utworzenia Profilu Klienta.
3.2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy formularza zawierającego następujące dane Wnioskodawcy:
a) imię, nazwisko,
b) numer PESEL,
c) serię i numer dowodu osobistego,
d) numer telefonu komórkowego,
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) adres zamieszkania,
g) adres zameldowania - jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania,
3.3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym może uniemożliwić zakończenie procedury tworzenia Profilu Klienta.
3.4. Podanie przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd oraz skutkujących niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez Pożyczkodawcę może powodować odpowiedzialność karną i/ lub cywilną Pożyczkobiorcy.
3.5. Po utworzeniu Profilu Klienta Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Wnioskodawca na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. Pożyczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca dokona przelewu Opłaty rejestracyjnej.
3.6. Dokonanie Opłaty rejestracyjnej ma na celu rejestrację rachunku bankowego Wnioskodawcy oraz weryfikację danych osobowych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.
3.7. W przypadku zmiany podanego we Wniosku o Udzielenie Pożyczki adresu e-mail, lub zmiany rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty weryfikacyjnej w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy celem weryfikacji zmienianych przez Pożyczkobiorcę danych. Przelew musi być dokonany z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca. .
3.8. Przelewy Opłat rejestracyjnych i Opłat weryfikacyjnych dokonywane z rachunków pośredników finansowych, przez bankowe systemy przyspieszające lub z rachunków SKOK nie będą akceptowane przez Pożyczkodawcę.
3.9. W trakcie rejestracji Wnioskodawca ustala hasło dostępu do Profilu Klienta, służące m.in. do składania przez Pożyczkobiorcę wniosków o kolejną Pożyczkę. Pożyczkobiorca może w każdym czasie dokonać zmiany swojego hasła.

4. Wniosek o udzielenie Pożyczki.

4.1. W celu otrzymania Pożyczki Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć Wniosek o Udzielenie Pożyczki. W przypadku drugiej i kolejnych Pożyczek, Wniosek o Udzielenie Pożyczki może być złożony przez Wnioskodawcę również telefoniczne.
4.2 We Wniosku o Udzielenie Pożyczki Wnioskodawca zobowiązany jest określić wnioskowaną kwotę Pożyczki.
4.3. Występując z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81, poz. 530 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Wnioskodawca zobowiązany jest udzielić Pożyczkodawcy umocowania do złożenia w jego imieniu, za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr, upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego Wnioskodawcy, celem ujawnienia ich Pożyczkodawcy. Powyższe pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji o zobowiązaniach Wnioskodawcy celem oceny ryzyka kredytowego dotyczącego Wnioskodawcy oraz przekazywania ww. biurom informacji o wywiązywaniu się przez Wnioskodawcę z zobowiązań wynikających z udzielonych Pożyczek.
4.4. Wniosek nie jest złożony, jeśli nie spełnia warunków określonych w ppkt 4.1.- 4.3.
4.5. Pożyczkodawca, działając na podstawie udzielonego przez Wnioskodawcę w ppkt 4.3. pełnomocnictwa, weryfikuje prawdziwość przekazanych przez Wnioskodawcę danych celem oceny zdolności kredytowej.
4.6. Pożyczkodawca o podjętej decyzji przyznania Pożyczki lub odmowy przyznania Pożyczki zawiadamia Pożyczkobiorcę poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego, podany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli odmowa przyznania Pożyczki następuje w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej, Pożyczkodawca informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której zweryfikowano Pożyczkobiorcę.
4.7. Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę o możliwości przyznania mu Pożyczki w kwocie mniejszej niż wnioskowana przez Pożyczkobiorcę poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego, podany w formularzu rejestracyjnym lub podczas rozmowy telefonicznej. Pożyczka może być przyznana Pożyczkobiorcy, jeżeli wyrazi on zgodę za pośrednictwem Profilu Klienta lub podczas rozmowy telefonicznej na udzielenie mu Pożyczki w mniejszej kwocie niż pierwotnie wnioskowana.

5. Udzielenie pożyczki.

5.1. Kwota Pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy na rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca dokonał Opłaty rejestracyjnej, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
5.2. Niezwłocznie po przyznaniu Pożyczki Pożyczkobiorca każdorazowo otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail dokumentację związaną z przyznaną Pożyczką, na którą składają się: Umowa Pożyczki Soho Credit oraz formularz informacyjny.

6. Reklamacje/Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Pożyczek można składać:
6.1.1. w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres Pożyczkodawcy, tj. Rapid Finance Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa lub
6.1.2. telefonicznie dzwoniąc na numer +48 222 668 302 lub
6.1.3 poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy reklamacje@sohocredit.pl.
6.2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie klienta oraz zwięźle opisany przedmiot reklamacji.
6.3. Pożyczkodawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na wniesioną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Pożyczkodawca w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6.4. Pożyczkodawca wyśle klientowi odpowiedź na reklamację w formie papierowej na adres pocztowy podany podczas rejestracji, a w przypadku jego braku, na inny adres pocztowy, podany w korespondencji. Odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona pocztą elektroniczną na adres e-mail klienta wyłącznie na jego wniosek.
6.5. Pożyczkobiorca ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
6.6. Pożyczkobiorca ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu pomiędzy nim a Pożyczkodawcą.


7. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 
Załącznik nr 2
do Umowy Pożyczki Soho Credit nr...............:OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
Rapid Finance Polska Spółka z o.o.
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
tel. 222 668 302
adres e-mail: info@sohocredit.pl
Ja niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………………
................................................................................, (PESEL ..........................................),
legitymująca/cy się dowodem osobistym nr ............................................, zamieszkała/ły:
............................................................................................................................................
niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126, poz. 715 z późn. zm.), odstępuję od:

Umowy Pożyczki Soho Credit nr...............,

zawartej z Rapid Finance Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000439376.
Zobowiązuję się w ciągu 30 dni, zwrócić na Rachunek Pożyczkodawcy wypłaconą mi kwotę Pożyczki w wysokości....................................... zł wraz z Odsetkami kapitałowymi za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki, w wysokości ……zł dziennie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że od dnia następnego po upływie powyższego terminu do dnia spłaty Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo naliczać Odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości fakt, iż oświadczenie o odstąpieniu staje się wiążące po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę tego oświadczenia.Miejscowość, data, podpis Pożyczkobiorcy


 

 

 

© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Postępu 18A,
02-676 Warszawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Biuro Obsługi Klienta: +48 222 668 302
Infolinia: +48 801 011 537
Dział windykacji: +48 222 668 304
E-mail: info@sohocredit.pl

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 668 302. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 516,7%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 7,2% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 160,80 zł (w tym odsetki kapitałowe 5,90 zł, prowizja 154,90 zł), całkowita kwota do zapłaty 1160,80 zł (stan na dzień 29.05.2020). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: Całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 7,2% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 321,62 zł (w tym odsetki kapitałowe 11,80 zł, prowizja 309,82 zł), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 516,7%, całkowita kwota do zapłaty 2321,62 zł (stan na dzień 29.05.2020). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.