W witrynie sohocredit.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
Obsługa klienta
+48 222 668 302

Dział płatności
+48 222 668 304
E-mail
info@sohocredit.pl

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsze oświadczenie o poufności stanowi według zasad zachowania prywatności, integralną część tej strony. Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji zapewnia odwiedzającym stronę internetową, ochronę danych osobowych, która jest świadczona zgodnie obowiązującymi ustawami i przepisami prawa polskiego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Rapid Finance Polska Sp. z o.o.  w likwidacji z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 18A. 

Inspektor Ochrony Danych
W Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji został powołany Inspektor Danych Osobowych (IOD), którym jest Monika Niedobecka. W sprawach dotyczących danych osobowych proszę kontaktować się poprzez adres e-mail iod@rapidfinance.pl lub wysyłając korespondencje na adres siedziby Spółki podany poniżej:
Inspektor Danych Osobowych
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

Zbieranie danych 
Dane zbierane podczas rejestracji:
Aby złożyć wniosek o udzielenie pożyczki należy zarejestrować się podając:
- dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, serie i numer dokumentu,
- dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania;

Cel przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki Soho Credit lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności założenia konta na stronie SOHOCREDIT.PL na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- prowadzenia działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku Klientów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
- zapobiegania oszustwom, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- obrony ewentualnych roszczeń wobec Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
- rozpatrzenia zgłoszenia żądania dotyczącego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonania obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia w/w zgłoszenia (w przypadku gdy zgłoszenie wpłynęło)

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, odzyskiwania należności, niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. W przypadku żądań dotyczących danych osobowych Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, odzyskiwania należności, niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, rozpatrywać i udzielać odpowiedzi na żądanie. Dane mogą zostać przekazane również odpowiednim organom państwowym, w celach przewidzianych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pożyczki, obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych administratora.
Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku żądań dotyczących danych osobowych Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Konsekwencje niepodania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz posiadania profilu klienta na stronie internetowej www.sohocredit.pl, również w celach otrzymywania ofert handlowych. W przypadku zgłoszenia żądania dotyczącego danych osobowych podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych lub otrzymania ofert handlowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na sprawdzeniu zdolności kredytowej, w skutek czego zostanie podjęta decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki. W przypadku rozpatrywania zgłoszeń dotyczących danych osobowych Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Informacja o udostępnianiu informacji gospodarczych
Ponadto, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) poprosimy o udzielenie Rapid Finance Polska Sp. z.o.o. w likwidacji upoważnienia do wystąpienia i uzyskania informacji od następujących podmiotów: InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 oraz ERIF Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2.

Bezpieczeństwo danych
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom i stronom trzecim, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o odwiedzających, zbierane za pomocą strony internetowej www.sohocredit.pl są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem, w celu zapewnienia i podniesienia jakości świadczenia usług.

Usługi świadczone przez Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji spełniają normy ochrony prywatności. Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny.

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie zamieści, będą przez Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji przetwarzane zgodnie z RODO.

Mechanizmy "cookies"
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje mechanizmy "cookies", które pozwalają użytkownikowi na przeglądanie oraz przechowywanie odwiedzonych stron internetowych. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Mechanizmy te służą jedynie do monitorowania aktywności ruchu na stronie oraz systemu "remarketingu" w sieci reklamowej Google. Użytkownik może zablokować mechanizm "cookies". Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika.

Dane kontaktowe 
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres info@sohocredit.pl lub telefoniczny do Działu Obsługi Klienta +48 222 668 302 

 • Dział obsługi klienta
  Poniedziałek - piątek    10:00 - 18:00
  Sobota - niedziela    nieczynne
  Windykacja
  Poniedziałek - piątek    10:00 - 18:00
  Sobota - niedziela        nieczynne    
  10:00-18:00
 • info@sohocredit.pl
 • +48 222 668 302
© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
w likwidacji ,
ul. Postępu 18A,
02-676 Warszawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
:
:
:
E-mail: info@sohocredit.pl

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 668 302. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.