W witrynie sohocredit.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
Obsługa klienta
+48 222 668 302

Dział płatności
+48 222 668 304
E-mail
info@sohocredit.pl

Nasza polityka

1. Elastyczność

Jeżeli konsument nie korzystał jeszcze z usług SohoCredit to limit pożyczki o jaki można się starać za pierwszym razem wynosi 1000 zł.

Określamy możliwości konsumenta do zaciągania pożyczki (oceniamy zdolność kredytową) sprawdzając historię zadłużeń w bazach danych Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., BIGInfomonitor S.A. oraz ERIF BIG S.A. w tym również historię w naszej firmie, jeśli taka powstała.

Zawsze spełniamy nasze obietnice i przedstawiamy naszą propozycję usług w sposób uczciwy i zgodnie z zasadami.

2. Przejrzystość

Poza wymogami statusowymi, zgodnie z naszym regulaminem zawsze będziemy pokazywać ostateczny koszt spłat w sposób jasny i otwarty przed złożeniem przez konsumenta wniosku o pożyczkę w naszej firmie.

Ostateczna kalkulacja zawiera wszelkie koszty bez dodatkowych ukrytych opłat lub niespodziewanych klauzul.

Równie przejrzyście wyjaśniamy ewentualne koszty oraz konsekwencje opóźnionych spłat czy całkowitego braku zwrotu pożyczki.

Nigdy nie zmienimy oprocentowania pożyczki czy innych opłat w okresie trwania pożyczki chyba, że – niezależnie od nas – na mocy stosownych przepisów prawa ulegną zmianie wskaźniki służące do ustalenia wysokości odsetek.

3. Selekcja

Korzystamy z danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Długów, BIGInfomonitor oraz ERIF, a także ze wszelkich dozwolonych danych dostępnych na rynku, żeby chronić naszą firmę przed nierzetelnymi klientami. Dostępne informacje pozwalają nam również na podejmowanie możliwie zasadnych decyzji już na etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę.

Informacje te dotyczą zarówno dochodów konsumenta jak i jego ogólnej sytuacji finansowej.

W przypadku odmowy udzielenia pożyczki uzasadniamy podjętą decyzję.

Każdy następny wniosek rozpatrywany jest indywidualnie w oparciu o zaktualizowane informacje dotyczące sytuacji finansowej konsumenta ubiegającego się o pożyczkę.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy udzielenia pożyczki nawet jeżeli poprzednie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

4. Terminowość

Zawsze zachęcamy do spłaty pożyczki w terminie wybranym przez pożyczkobiorcę.

Nie stosujemy żadnych dodatkowych opłat ani zwrotów za wcześniejszą spłatę pożyczki.

Przypominamy pożyczkobiorcom o zaciągniętym zobowiązaniu, o kwocie spłaty i dacie końcowej w czasie zbliżonym do końcowego terminu spłaty pożyczki, a także po tym terminie, poprzez wysyłanie wiadomości sms oraz drogą elektroniczną poprzez e-mail.

5. Rzetelność

Ostrzegamy jak poważną sprawą jest zaciąganie zobowiązań pożyczkowych i wyjaśniamy konsekwencje opóźniania spłat lub całkowitego uchylania się od zwrotu pożyczki.

Jeżeli sytuacja życiowa pożyczkobiorcy zmieni się na gorsze wystarczy poinformować nas o tym poprzez wysłanie e-maila lub telefonicznie, co będzie skutkowało próbą podjęcia działań w celu znalezienia korzystnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

6. Reakcja

Można z nami się skontaktować telefonicznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, określonych na stronie www.sohocredit.pl , poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną lub pocztę tradycyjną (listownie).

Postaramy się rozpatrzyć każde reklamację w terminie określonym w prawie.

Jeżeli dany problem jest bardziej złożony i wymaga od nas dodatkowego czasu na rozpatrzenie, wyjaśnimy przyczynę zwłoki i poinformujemy o czasie odpowiedzi.

Jeżeli nasza reakcja nie jest satysfakcjonująca, można odwołać się od decyzji na piśmie wyjaśniając swoje zastrzeżenia i podając wszelkie nowe informacje przydatne do ponownego rozpatrzenia sprawy.

 • Dział obsługi klienta
  Poniedziałek - piątek    10:00 - 18:00
  Sobota - niedziela    nieczynne
  Windykacja
  Poniedziałek - piątek    10:00 - 18:00
  Sobota - niedziela        nieczynne    
  10:00-18:00
 • info@sohocredit.pl
 • +48 222 668 302
© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
w likwidacji ,
ul. Postępu 18A,
02-676 Warszawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
:
:
:
E-mail: info@sohocredit.pl

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 668 302. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w likwidacji jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.